Groepsconsulenten

De Regio Groningen vindt een goede relatie met de scoutinggroepen een eerste vereiste. Hierdoor weet de regio goed wat er in de groepen leeft en kan de regio werkelijk iets voor de groepen betekenen.

Om bovenstaande te bewerkstelligen heeft elk deelgebied een eigen groepsconsulent die als taak heeft een goede relatie op te bouwen met de Scoutinggroepen en het in stand houden van deze relatie. Om de contacten met de Scoutinggroepen optimaal te houden zal de groepsconsulent op verzoek de groepen bezoeken.

Het is ook de taak van de groepsconsulent om de wensen en behoeften van de leidinggevenden en bestuurders van de scoutinggroepen  omtrent de te organiseren ledenactiviteiten, het aanbod van trainingen en de overige ondersteuning te inventariseren en dit te rapporteren aan het regiobestuur.

In de Regio Groningen zijn een viertal deelgebieden, te weten: Noord, Oost, Zuid en Waterwerk. De groepsconsulent is het eerste aanspreekpunt voor alle groepen uit het deelgebied. Dit houdt in dat de groepen voor ondersteuningvragen eerst terechtkunnen bij de groepsconsulent. De consulent handelt deze vragen naar eigen inzicht af. Dat betekent dat hij/zij (indien mogelijk) zelf de vraag beantwoordt of deze doorspeelt aan de helpdesk of specialisten. Deze specialisten kunnen zich zowel binnen als buiten de regio bevinden (groepen, landelijk niveau, schoolbegeleidingsdienst, EHBO-vereniging, en dergelijke).

Een andere kerntaak van de groepsconsulent is het minimaal 2 maal per jaar organiseren van een speltakoverleg voor alle leidinggevenden in het deelgebied.

Het speltakoverleg heeft de volgende functies:

  • Informatie-uitwisseling m.b.t.:
    • programma’s, ervaringen;
    • de regio of de vereniging
    • speltakontwikkelingen en beleidsaspecten ten aanzien van het speltakeigene.
  • Het organiseren en evalueren van de ledenactiviteiten;
  • Inventarisatie van de wensen en behoeften m.b.t. training en ondersteuning uit de regio;
  • Verdieping in programma- of leidinggevende-aspecten (thematische of trainingsonderwerpen).

Voor de inhoudelijke bijdrage aan de speltakoverleggen zullen de diverse regioteams en eventuele specialisten een inbreng leveren.

De voornaamste verantwoordelijkheid van de groepsconsulent is om eerste aanspreekpunt de opvang van vragen en signalen voor de regio te verzorgen. De groepsconsulent geeft belangrijke zaken door aan het regiobestuur; de groepsconsulent heeft, samen met de RAT coördinator van zijn/haar deelgebied, en één zetel in het bestuur. De groepsconsulent heeft in het regiobestuur dus ook een belangrijke functie (signaal en aansturing op basis van wensen/behoeften) in het mede bepalen van het aanbod van de regio.

Vragen? Opmerkingen? Neem contact op met de consulent van jou eigen deelgebied. Klik hier voor de gegevens.


Vorige pagina: Webmail voor regiomedewerkers
Volgende pagina: Waterwerkteam